singing at The Bourtzi Theatre, Skiathos, Greece

47687_423610057381_6161208_n
Bourtzi, Skiathos


© Simon Bell 2013/2014/2015